Kursy językowe dla młodzieży

GIMNAZJUM

W tym wieku nauczanie języka obcego obejmuje już wszystkie podstawowe sprawności językowe, czyli mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie.

Metoda Epikura kładzie nacisk przede wszystkim na mówienie, rozumienie tekstu mówionego jak również na łączenie słuchania i mówienia. Rozwijamy umiejętności najbardziej przydatne w życiu codziennym.

Zarówno podręczniki jak i materiały dodatkowe dobierane są tak, aby były aktualne, interesujące dla tej grupy wiekowej i prowokujące do dyskusji. Dbamy również, by atmosfera na zajęciach była przyjazna i dawała słuchaczom poczucie bezpieczeństwa oraz akceptacji.

UCZEŃ POTRAFI:

MÓWIENIE

Przekazać przez telefon przyjacielowi proste informacje (np. umówić się na spotkanie, powiedzieć co nowego mu się przydarzyło). Formułuje opinie dotyczące tematów, którymi jest zainteresowany (muzyka, sport, telewizja, moda), umie zapytać o opinię i zgodzić się lub nie z poglądami innych uczestników rozmowy. Udziela rad w sytuacjach codziennych (np. podczas zakupu ubrań). Prosto opisuje o swoje doświadczenia i wydarzenia w przeszłości (np. co robił w weekend)

SŁUCHANIE

Przysłuchując się rozmowie innych osób (np. w sklepie, w pociągu) jest w stanie zrozumieć czego ogólnie rozmowa dotyczy, jeżeli zaś rozmowa dotyczy tematów którymi się interesuje lub z którymi jest zaznajomiony, zwykle potrafi również wychwycić pewne szczegóły. Rozumie komunikaty na dworcach, lotniskach i w supermarketach, wywiady radiowe z innymi młodymi ludźmi dotyczące sposobu spędzania przez nich wolnego czasu czy ich hobby. Potrafi w wychwycić szczegóły dotyczące wydarzenia sportowego czy koncertu w wyraźnych komunikatach radiowych w standardowej odmianie języka.

CZYTANIE

Rozumie krótkie, proste teksty dotyczące interesujących go tematów. Potrafi określić i zrozumieć główną myśl krótkiego artykułu w gazecie/czasopiśmie, a jeżeli artykuł dotyczy tematu, którym się interesuje (muzyka, sport, turystyka) orientuje się również w niektórych szczegółach. Bez problemu interpretuje zawartość broszur reklamowych, jeżeli dotyczą produktów, które go interesują. Doskonale rozumie podstawowe informacje na opakowaniach produktów (np. sposób przygotowania) czy krótkie instrukcje bezpieczeństwa (np. w transporcie miejskim). Rozumie zawartość prywatnych listów czy e-maili na tyle, że może prowadzić prostą korespondencję z rówieśnikami dotyczącą wydarzeń w swoim życiu.

PISANIE

Potrafi napisać lub krótko odpowiedzieć na ogłoszenie dotyczące tematu, który go interesuje. Umie prowadzić korespondencję z rówieśnikami (sms, e-mail) zawierającą użyteczne dla niego informacje (np. cena gry komputerowej w różnych sklepach, najfajniejszy czat w Internecie, jak mu się podoba w nowym klubie sportowym). Jest w stanie stworzyć prosty tekst na temat rzeczy, które go interesują lub z którymi jest zaznajomiony posługując się dłuższymi zdaniami (łączonymi za pomocą „i” „oraz” „później” etc.). Potrafi krótko opisać własne doświadczenia (np. ostatnie wakacje) lub wydarzenia (np. koncert, mecz).

Kolejny krok (w zarysie odpowiada poziomowi CEF B1)

MÓWIENIE

Słuchacz po ukończeniu kursu na tym poziomie potrafi przeprowadzić nieskomplikowaną rozmowę telefoniczną z kolegą lub przyjacielem. W trakcie dyskusji z rówieśnikami wyraża własny punkt widzenia uprzejmie odnosząc się do opinii przedstawionych przez inne osoby. Szczegółowo opisuje swoje doświadczenia, uczucia (zaskoczenie, szczęście, zainteresowanie lub jego brak).

SŁUCHANIE

Przysłuchując się dość długiej rozmowie innych osób (np. w pociągu, w restauracji, na basenie) jest w stanie zrozumieć główne tematy w niej poruszane. Rozumie proste komunikaty techniczne takie jak instrukcja obsługi znanych typów sprzętu/ urządzeń. Potrafi zrozumieć główne informacje oraz ważne szczegóły reportażu radiowego (w standardowej odmianie języka) na tematy, które go interesują (np. ochrona środowiska, gwiazdy muzyki czy filmu).

CZYTANIE

Rozumie proste teksty dotyczące bieżących tematów lub takich z którymi jest zaznajomiony, gdzie autorzy wyrażają własne opinie, osądy i prezentują swój punkt widzenia (np. wpisy na dyskusyjnych forach internetowych, listy do redakcji). Potrafi szybko przeczytać nieskomplikowany tekst informacyjny w czasopiśmie, broszurze lub w Internecie i określić co jest jego przedmiotem i czy informacje zawarte w tym tekście mogą być przydatne w praktyce (np. przy kupnie nowej gry komputerowej, odtwarzacza mp3 etc)

PISANIE

Potrafi odpowiedzieć na na ogłoszenie prosząc o dodatkowe informacje, które go interesują (np. kółka zainteresowań, obozy konne etc.). Jest w stanie stworzyć prosty tekst na temat bieżących tematów, które go interesują (np. ochrona środowiska, opieka nad zwierzątkiem domowym) i podkreślić najważniejsze dla niego aspekty problemu. Potrafi napisać list wyrażający różne opinie i szczegółowo opisujący własne uczucia i doświadczenia.

Rozwijam skrzydła (CEF B1+)

MÓWIENIE

Słuchacz po ukończeniu kursu na tym poziomie potrafi przeprowadzić długą rozmowę telefoniczną z kolegą lub przyjacielem. Potrafi dyskutować o ideach, wrażeniach i uczuciach np. jakie wrażenia budzi w nim muzyka etc. Potrafi powiedzieć, że coś sprawia problem i wyjaśnić dlaczego. Aktywnie uczestniczy w dłuższej rozmowie na tematy ogólne.

SŁUCHANIE

W pełni rozumie szczegółowe instrukcje np. jak wziąć udział w konkursie radiowym, co zrobić gdy zrani się podczas uprawiania sportu. Rozumie większość programów radiowych, dotyczących aktualnych tematów (w standardowej odmianie języka). Dźwięki tła w niewielkim stopniu wpływają na zakres rozumienia kierowanych bezpośrednio do niego wypowiedzi.

CZYTANIE

Potrafi rozpoznać czy tekst prezentuje fakty, czy zachęca czytelnika do zrobienia czegoś lub przekonuje go do czegoś. Umie szybko przeczytać dość długi tekst i wybrać z niego istotne informacje. Czyta uproszczone wersje literatury pięknej lub opowiadania o przejrzystej strukturze z niewielką pomocą słownika.

PISANIE

Potrafi robić notatki słuchając (np. gdy ktoś prosi o udzielenie informacji). Jest w stanie stworzyć dość szczegółowy tekst dotyczący bieżących tematów, które go interesują przekazując w nim informacje oraz wyrażając własne opinie.

SZKOŁA ŚREDNIA

Choć Metoda Epikura kładzie nacisk przede wszystkim na mówienie, rozumienie tekstu mówionego jak również na łączenie słuchania i mówienia wiemy także, że dla tej grupy wiekowej w nieco większym stopniu istotne są umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz pisania.

Podręczniki oraz materiały dodatkowe dobrane są pod takim kątem, iż pozwalają słuchaczowi nie tylko poznać zagadnienia językowe, ale również zapoznać się z życiem codziennym, kulturą i historią kraju, którego języka uczymy.

UCZEŃ POTRAFII:

Dobry początek (CEF B1)

MÓWIENIE

Potrafi zrelacjonować wydarzenia, opisując przy tym swoje uczucia i reakcje. Umie opisać swoje marzenia, nadzieje i ambicje. Potrafi osobiście złożyć reklamację (np. w sklepie), gdy towar lub usługa jest złej jakości lub nie działa. Radzi sobie w typowych sytuacjach konwersacyjnych, które mogą się przytrafić w czasie wyjazdu lub wycieczki. Potrafi zacząć i podtrzymać rozmowę wyrażając własne opinie na znane tematy, zadając również pytania.

SŁUCHANIE

Potrafi zrozumieć główne tematy w rozmowie na tematy życia codziennego jeżeli rozmówca posługuje się standardową odmianą języka, rzadko wymagając dodatkowych wyjaśnień z jego strony. Rozumie jasno sformułowane prezentacje o przejrzystej strukturze, jeżeli orientuje się w tematyce takiej prezentacji.

CZYTANIE

Czyta i zadowalająco rozumie proste teksty prezentujące fakty z dziedziny którą się interesuje, lub w zakresie której posiada już jakąś wiedzę (np. geografia). Rozumie niezbyt długie artykuły prasowe poświęcone aktualnym wydarzeniom w których autorzy bronią pewniej postawy lub punktu widzenia. Potrafi szybko przeczytać krótki tekst (na przykład podsumowanie wiadomości) i znaleźć w nim najbardziej istotne informacje (kto zrobił co i gdzie).

PISANIE

Potrafi napisać życiorys w formie tabeli. Potrafi sporządzić listę wad i zalet rzeczy, które go bezpośrednio dotyczą (np. zasady panujące w szkole; warunki mieszkaniowe w domu). Używając niezbyt długich zdań potrafi wyrazić opinię dotyczącą kontrowersyjnego tematu (np. legalizacja narkotyków), pod warunkiem, że dysponuje odpowiednim zasobem słownictwa na dany temat. Potrafi napisać krótki formalny list zawierający prośbę o dodatkowe informacje.

Kolejny krok (CEF B1+)

MÓWIENIE

Potrafi wyrazić własne opinie i sugestie w przypadku, gdy konieczne jest podjęcie praktycznej decyzji (np. podczas realizacji projektu w grupie). Umie w rozmowie telefonicznej dowiedzieć się o szczegółach np. oferty wyjazdów wakacyjnych. Aktywnie uczestniczy w dłuższej rozmowie na tematy ogólne.

SŁUCHANIE

Rozumie większość programów radiowych, dotyczących aktualnych tematów (w standardowej odmianie języka), potrafi również rozróżnić ton głosu oraz nastrój spikera. Rozumie większość programów telewizyjnych (dokumentalne, wywiady, talk showy) oraz większość filmów, pod warunkiem, że używana jest standardowa odmiana języka a nie dialekty. Dźwięki tła w niewielkim stopniu wpływają na zakres rozumienia kierowanych bezpośrednio do niego wypowiedzi.

CZYTANIE

Potrafi rozpoznać czy tekst prezentuje fakty, czy zachęca czytelnika do zrobienia czegoś lub przekonuje go do czegoś. Umie szybko przeczytać dość długi tekst i wybrać z niego istotne informacje. Czyta uproszczone wersje literatury pięknej lub opowiadania o przejrzystej strukturze z niewielką pomocą słownika. Rozumie główne punkty niezbyt długiego, jasno sformułowanego listu formalnego dotyczącego jego zainteresowań lub jego edukacji, choć w niektórych przypadkach potrzebuje słownika.

PISANIE

Potrafi jasno opisać rzeczy, które go interesują (np. gra komputerowa, obecne tendencje w modzie, ulubiony sport) podając przy tym ich pozytywne i negatywne aspekty. Jest w stanie napisać dość szczegółowy tekst (raport, esej, streszczenie) dotyczący tematów, które go interesują podając informacje, prezentując i porównując argumenty oraz wyrażając własne przemyślenia. Potrafi napisać prostą reklamację (np. do biura podróży wyrażając niezadowolenie z jakości usług)

Rozwijam skrzydła (CEF B2+)

MÓWIENIE

Potrafi prowadzić rozmowę telefoniczną z osobami, których nie zna osobiście (gdy osoba mówi ze standardowym akcentem). Potrafi ustnie podsumować fragment programu radiowego lub telewizyjnego. Jasno i przekonująco wyraża swoje opinie w dyskusjach nawet formalnych. Rozmawia z reguły spontanicznie, w razie potrzeby inaczej formułując wypowiedź, tak by rozmówca go właściwie rozumiał

SŁUCHANIE

Rozumie dość ożywione dyskusje pomiędzy rodzimymi użytkownikami języka. Dźwięki tła nie wpływają na zakres rozumienia zarówno słyszanych rozmów jak i przekazów radiowych czy telewizyjnych (w standardowej odmianie języka). Rozumie ze szczegółami programy telewizyjne (dokumentalne, wywiady, talk showy) oraz większość filmów, pod warunkiem, że używana jest standardowa odmiana języka a nie dialekty.

CZYTANIE

Umie szybko przeczytać dość długi, skomplikowany tekst i wybrać z niego istotne informacje. Z pomocą słownika potrafi zrozumieć specjalistyczne artykuły dotyczące nieznanej dziedziny. Czyta literaturę piękną lub opowiadania z niewielką pomocą słownika, po tym jak zaznajomi się ze stylem pisania autora. Rozumie długie i skomplikowane instrukcje (np. procedury formalne związane z naborem na uniwersytet etc.) zawierające warunki i ostrzeżenia, choć niektóre fragmenty mogą wymagać kilkakrotnego przeczytania.

PISANIE

Potrafi w jasny i szczegółowy sposób opisać wydarzenie, również fikcyjne oraz opisać własne doświadczenia. W korespondencji potrafi oddać różne odcienie emocjonalne podkreślając rzeczy dla niego istotne oraz odnosząc się do opinii i komentując informacje przekazane przez osobę z którą koresponduje. Podczas pisania potrafi już skorygować niektóre własne błędy.